Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Formidable en een cliënt waarop Salon Formidable deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

2.1 De schoonheidsspecialistes van Salon Formidable zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomst met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialistes worden verteld.
2.3 De schoonheidsspecialistes van Salon Formidable zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2.4 De schoonheidsspecialistes van Salon Formidable zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Formidable melden. Bij te late of niet tijdige annulering worden 100% van de kosten van de afgesproken behandeling in rekening gebracht.
3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag Salon Formidable het 50% honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
3.3 Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
3.4 Indien de cliënt bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50% honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
3.5. Salon Formidable moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
3.6 Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

4.1 De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat die noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
4.2 Salon Formidable behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.3 Salon Formidable zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
4.4 De schoonheidsspecialiste is verplicht tot de geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
4.5 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.6 De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling

5.1 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
5.2 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
5.3 De cliënt dient, direct na afloop van de behandeling, de betaling van de behandeling en eventuele producten contact of per pin te voldoen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Salon Formidable is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialistes van Salon Formidable zijn uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.
6.2 Salon Formidable is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking, zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Salon Formidable.
7.2 Salon Formidable moet de client met klachten binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
7.3 Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Salon Formidable de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
7.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal Salon Formidable het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
7.5 Indien Salon Formidable en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de client met klachten het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

8.1 Salon Formidable geef de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
8.2 Deze garantie vervalt, indien:

  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
  • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

8.3 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling/

9. Beschadiging en/of diefstal

9.1 Salon Formidable heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
9.2 Salon Formidable meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

10.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
10.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Salon Formidable het recht de cliënt de toegang tot salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
10.3 Bij Salon Formidable wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
10.4 Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

11. Recht

11.1 Op elke overeenkomst tussen Salon Formidable en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Salon Formidable.
11.3 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
11.4 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12. Geheimhouding

12.1 De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
12.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.3 De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Openingstijden

De salon is geopend op afspraak op:

Maandag       Gesloten
Dinsdag         08.30 - 14.00 uur
Woensdag     08.30 - 17.30 uur
Donderdag    08.30 - 14.00 uur
Vrijdag            08.30 - 17.30 uur
Zaterdag        Gesloten

contactgegevens

Formidable is verhuisd!

Bezoek ons vanaf nu op:
Salon Formidable
Dorpsstraat 128
3732 HL De Bilt
(06) 83022885

overig

ProVoet gecertificeerd
Privacyverklaring
Algemene voorwaarden
KvK: 30.22.5897
BTW: NL001936858B27

Pin It on Pinterest

× Contact